VILKÅR OG BETINGELSER

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Refleksionsperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, der indgår en fjernkontrakt med iværksætteren;

Dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernkontrakt vedrørende en række produkter

og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme oplysninger adresseret til ham personligt på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de lagrede oplysninger.

Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

Fjernsalgsaftale: en aftale, hvor der inden for rammerne af et system, der er organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og / eller tjenester, til og med aftalens indgåelse, udelukkende anvendes en eller flere teknikker til fjernsalg.

Kommunikation;

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er sammen i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

ARTIKEL 2 - IVÆRKSÆTTERENS IDENTITET

Handelsnavn: Lushia

KVK-nummer: 81002246

E-mail adresse: info@lushia.online

Telefonnummer: +45 89 88 53 44

Fysisk adresse: Industrieweg 1, Meppel, Drenthe, 7944 HT, Netherlands

 

ARTIKEL 3 – ANVENDELIGHED

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle betingelser, uanset det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den kan gemmes af forbrugeren på en enkel måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, før fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis.

I tilfælde af at specifikke produkt- eller tjenestebetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annullerede, forbliver aftalen og disse betingelser i kraft for resten, og den pågældende bestemmelse erstattes efter gensidig aftale uden forsinkelse af en bestemmelse, der nærmer sig omfanget af den oprindelige så 

Situationer, der ikke er dækket af disse generelle vilkår og betingelser, skal bedømmes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Uklarheder vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse vilkår og betingelser.

ARTIKEL 4 - TILBUDDET

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet er uden forpligtelse. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter

og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af

tilbud af forbrugeren som muligt. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller 

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke være en grund til kompensation eller opløsning af aftalen.

Billeder, der ledsager produkter, er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes virkelige farver.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvad rettighederne og forpligtelserne er, som er knyttet til accept af tilbuddet. Dette gælder især:

prisen, eksklusive toldklareringsgebyrer og importmoms. Disse ekstra omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil anvende de særlige regler for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne forordning gælder, hvis varerne importeres til bestemmelseslandet i EU, hvilket er tilfældet i denne sag. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (uanset om den opkræves sammen med fortoldningsgebyret eller ej) fra modtageren af varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

Den måde, hvorpå aftalen vil blive etableret, og hvilke handlinger der kræves til dette formål;

Hvorvidt fortrydelsesretten gælder eller ej;

metoden til betaling, levering og opfyldelse af aftalen;

perioden for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

størrelsen af satsen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basissats for det anvendte kommunikationsmiddel;

Om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i bekræftende fald på hvilken måde forbrugeren kan få adgang til den;

den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere og om ønsket rette de data, han har givet i henhold til aftalen;

eventuelle andre sprog, som aftalen kan indgås på ud over nederlandsk;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har underkastet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og

Minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en vedvarende transaktion. Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

ARTIKEL 5 - AFTALEN

Aftalen, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, indgås på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de betingelser, der er anført deri.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal iværksætteren straks elektronisk bekræfte modtagelsen af accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger til dette formål.

Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at nægte en ordre eller anmodning eller at knytte særlige betingelser til implementeringen, mens han giver grunde.

Iværksætteren inkluderer følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren 

 1. Besøgsadressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvortil forbrugeren kan rette klager;
 1. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar angivelse af, at fortrydelsesretten er udelukket;
 1. oplysninger om garantier og eksisterende service efter købet;
 2. de oplysninger, der er indeholdt i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre

iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren inden aftalens gennemførelse;

 1. kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.

I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Hver aftale indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er tilgængelige i 

ARTIKEL 6 - FORTRYDELSESRET

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opløse aftalen uden at give grunde i 30 dage. Denne refleksionsperiode starter dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget af forbrugeren og gjort kendt for iværksætteren.

I løbet af refleksionsperioden vil forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at gøre dette kendt for iværksætteren inden for 30 dage efter modtagelse af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af en skriftlig besked / e-mail. Når forbrugeren har gjort opmærksom på, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et forsendelsesbevis.

Hvis kunden ikke har meddelt efter udløbet af de perioder, der er nævnt i afsnit 2 og 3, at han ønsker at udøve sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren, er købet en kendsgerning.

Se vores fulde returpolitik her.

ARTIKEL 7 - OMKOSTNINGER I TILFÆLDE AF TILBAGETRÆKNING

Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, bæres omkostningerne ved returnering af produkterne af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter tilbagekaldelsen. Dette er underlagt den betingelse, at produktet allerede er modtaget tilbage af den erhvervsdrivende, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering.

 

ARTIKEL 8 - UDELUKKELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

Virksomheden kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter, der er beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis

iværksætter har tydeligt angivet dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af kontrakten.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

 1. der er skabt af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 1. som klart er af personlig karakter;
 2. som i sagens natur ikke kan returneres;
 3. der kan ødelægge eller ældes hurtigt;
 4. hvis pris er genstand for udsving på det finansielle marked, som

iværksætteren ikke har indflydelse på;

 1. for enkelte aviser og magasiner;
 2. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forbrugeren har

forseglingen er brudt.

 1. for hygiejniske produkter, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren brudt.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:

 1. vedrørende logi, transport, restaurantvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
 1. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden fortrydelsesfristens udløb;
 1. vedrørende væddemål og lotterier.

ARTIKEL 9 - PRISEN

I løbet af den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.

Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og:

 1. de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
 2. forbrugeren har beføjelse til at opsige aftalen med virkning

af den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

I henhold til artikel 5, stk. 1, i loven om omsætningsafgift af 1968 finder leveringsstedet sted i det land, hvor transporten påbegyndes. I det foreliggende tilfælde finder leveringen sted uden for EU. Post- eller kurertjenesten vil derfor opkræve importmoms eller fortoldningsgebyrer fra kunden. Der vil derfor ikke blive opkrævet moms af entreprenøren.

Alle priser er med forbehold for tryk- og sætningsfejl. Der accepteres intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

ARTIKEL 10 - OVERENSSTEMMELSE OG GARANTI

Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder kontrakten, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til sundhed og / eller anvendelighed og de lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser, der eksisterede på den dato, hvor kontrakten blev indgået. Hvis det er aftalt, garanterer entreprenøren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.

En garanti fra iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ny stand.

Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af en tredjepart;

De leverede produkter udsættes for unormale forhold eller på anden måde håndteres skødesløst eller i strid med instruktionerne fra entreprenøren

og/eller på emballagen er blevet håndteret;

Utilstrækkeligheden skyldes helt eller delvist regler, som regeringen har lavet eller vil lave vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

ARTIKEL 11 - LEVERING OG UDFØRELSE

Iværksætteren vil tage den størst mulige omhu, når han modtager og udfører ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har gjort virksomheden bekendt med.

Med forbehold for hvad der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 14 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist udføres, modtager forbrugeren dette senest 14 dage efter, at ordren blev afgivet. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsning.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umulig, vil iværksætteren gøre en indsats for at levere en erstatningsvare. Senest ved levering vil det blive rapporteret på en klar og forståelig måde, at der leveres en erstatningsartikel. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse bæres af iværksætteren.

Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en tidligere udpeget og gjort bekendt med iværksætterens repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Se vores fulde forsendelsespolitik her.

ARTIKEL 12 - VARIGHED AF TRANSAKTIONER: VARIGHED, OPSIGELSE OG FORNYELSE

Opsigelse

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til

regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst, med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.

Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst ved udløbet af den tidsbegrænsede periode, med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.

 

Forbrugeren kan indgå de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

opsige mindst på samme måde, som de blev indgået af ham; altid opsige med den samme opsigelsesperiode, som iværksætteren har fastsat for sig selv. Forlængelse

En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af daglige nyheder og ugentlige aviser og magasiner, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode, der ikke overstiger tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale ved udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel på op til en måned og et varsel på op til tre måneder i tilfælde af, at aftalen udvides til regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og -magasiner til introduktionsformål (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år opsige aftalen til enhver tid med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og billighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

 

ARTIKEL 13 - BETALING

Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter starten af den betænkningstid, der er nævnt i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse begynder denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

modtaget.

Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller angivet til iværksætteren.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, har iværksætteren ret til at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren har fået kendskab til på forhånd.

Se vores fulde betalingspolitik her.

ARTIKEL 14 - KLAGEPROCEDURE

Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har fundet manglerne.

Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14-dagesperioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, der er egnet til tvistbilæggelse.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt angiver andet.

Hvis en klage viser sig at være berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten udskifte eller reparere de leverede produkter gratis.

ARTIKEL 15 - TVISTER

På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, gælder kun hollandsk lov. Selv hvis

Kontaktoplysninger:

Handelsnavn: Hmarketing
KVK-nummer: 81002246
E-mail adresse: info@lushia.online
Telefonnummer: +45 89 88 53 44
Fysisk adresse: Industrieweg 1, Meppel, Drenthe, 7944 HT, Netherlands

Eller se vores Kontaktside
Eller tag et kig på siden med ofte stillede spørgsmål: Ofte Stillede Spørgsmål